Gå til Indhold
Log ind på mitNT
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 • Forside
 • Bus & togtrafik
 • Flextrafik
 • Billetter & priser
 • Trafikinfo
 • Kundeservice

Rejse- og rejsetidsgaranti


Hvis din bus, tog eller flextrafikvogn er skyld i, at du er blevet mere end 20 minutter forsinket, kan du benytte dig af NT Rejsegaranti.


Hvem kan benytte NT Rejsegaranti?

Du kan søge om NT Rejsegaranti, hvis du er blevet mere end 20 minutter forsinket på en rejse med bus, tog, telebus, teletaxa, FlexHandicap, Plustur eller Flextur, hvis forsinkelsen skyldes bussen/toget/flextrafikvognen. Der er dog visse undtagelser.

Grupper på 8 personer eller flere, der rejser sammen, er kun omfattet af NT Rejsegaranti, hvis der er reserveret plads i bussen eller toget senest fem hverdagsdøgn før afrejse.

Kunder med barnevogne  og kørestole er også omfattet af NT Rejsegaranti, hvis der ikke er plads i bussen eller toget, og der er mere end 20 minutter til næste afgang.

Kunder med cykler er kun omfattet af NT Rejsegaranti, hvis der er reserveret plads til cyklen på NTplads.dk.

Hvor gælder NT Rejsegaranti?

NT Rejsegaranti gælder for rejser med NT's busser (herunder teletaxi og telebus), Nordjyske Jernbaners tog samt NT's Flexhandicap, Plustur og Flextur.

NT Rejsegaranti gælder også for kombinerede togrejser, hvor både NJ-tog og DSB- eller Arriva-tog indgår. Vær opmærksom på at NT rejsegaranti ikke gælder for kombinerede rejser, hvor NT-busser og DSB- eller Arriva-tog eller NT's flextrafikordninger og DSB- og Arriva-tog indgår.

Rejsegarantien gælder for rejser med Midttrafik og Sydtrafiks busser samt Aarhus Letbane og tog på Vestbanen.

Du skal sende din ansøgning om rejsegaranti til det selskab, der står for den busrute eller togstrækning, som er skyld i forsinkelsen.

Hvornår gælder NT Rejsegaranti?

Som udgangspunkt gælder rejsegarantien altid. Den kan dog blive sat ud af kraft, så den ikke gælder for busrejser. Hvis det sker, vil det fremgå af nyhederne på denne hjemmeside.

Du kan benytte rejsegarantien i følgende tilfælde:
 • Hvis bussen eller toget er mere end 20 minutter forsinket.
 • Hvis bussen/toget kører forbi uden at standse (selvom du har været ved stoppestedet rettidigt og gjort dig synlig), og der er mere end 20 minutter til næste bus eller tog.
 • Hvis et skifte mislykkes pga. forsinkelse, eller pga. bussen/toget er kørt for tidligt, og der er mere end 20 minutter til næste bus/tog*. 
*Rejsegarantien gælder for skift, der fremgår af køreplanen uanset hvor lang eller kort tid, der er mellem ruternes planlagte ankomst og afgang. For andre skift gælder rejsegarantien, når der er mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang. Efter klokken 19.00 og i weekenden gælder rejsegarantien desuden busskift mellem by- og metrobusser, der afgår med samme minuttal på Aalborg Busterminal.

Hvornår gælder NT Rejsegaranti ikke?

Som udgangspunkt gælder rejsegarantien altid. Den kan dog blive sat ud af kraft i særlige tilfælde, så den ikke gælder for busrejser. Hvis det sker, vil det fremgå af nyhederne på denne hjemmeside.

Rejsegarantien kan sættes ud af kraft i følgende tilfælde: 
 • Ved force majeure (kraftigt snefald, isslag, orkan el. lign). I sådanne situationer bør du være særligt opmærksom og tjekke, om rejsegarantien gælder, inden du går hjemmefra.
 • Ved faglig konflikt/arbejdsnedlæggelse blandt chauffører.
Rejsegarantien gælder ikke skift til/fra fly, færger, private fjernbusruter og lign. NT yder ikke refusion for biografbilletter, teaterbilletter, flybilletter, overnatninger og lign.

Hvad gives der i kompensation?

Hvis du kun har rejst med bus eller flextrafik
Hvis du kun har rejst med bus eller flextrafik, kan du få kompensation for en af følgende:
 • Udgifter til taxa op til 350 kr. Du kan kun få dækket udgifter til taxa på den strækning, som bussen kører. Dvs. fra stoppested til stoppested. Det er kun, den person, der har betalt for taxaturen, der kan få refusion.
 • Udgifter til kørsel i privat bil op til 50 km. hver vej. Du kan kun få dækket udgifter til kørsel i privat bil på den strækning, som bussen kører. Dvs. fra stoppested til stoppested. Det er føreren af bilen, der skal søge om refusion, og det er kun føreren af bilen, der kan få refusion.
Hvis du kun har rejst med tog eller med både bus og tog
Hvis du har rejst med tog eller med både bus og tog, kan du vælge imellem følgende typer af kompensation:
 • Refusion for udgifter til taxa op til 350 kr. Det er kun personen, der har betalt for taxaen, der kan få refusion.
 • Refusion for udgifter til kørsel i privat bil op til 50 km. hver vej. Det er føreren af bilen, der skal søge om refusion, og det er kun føreren af bilen, der kan få refusion.
 • Refusion for dele af eller hele billetten
 • En Rejsetidsgarantibillet, der dog kun udstedes til togstrækningen og giver ret til omstigning til bus i omstigningszonen ved afrejse- og ankomststationen.
Hvis der på togrejsen er forsinkelser på 60 minutter eller mere, må du gerne opgive rejsen og rejse retur til afrejsestationen på samme billet. Derudover kan du få tilbagebetalt din billet uden gebyr.

Det er ankomsttiden på din bestemmelsesdestination (altså den sidste station eller det sidste stoppested, du ankommer til) og ikke tidspunktet for din afrejse, der afgør, hvor meget du er forsinket. Hvis du benytter en billet til en kombineret rejse med tog, er det ankomsten til sidste togstation, som kompensationen beregnes efter.

Størrelsen på den økonomiske kompensation afhænger af hvor mange minutter, toget er blevet forsinket eller hvor mange minutter, du samlet set er blevet forsinket:

Kompensationen beregnes som en procentdel af rejsens pris. Satserne er:
 • 25% af rejseprisen, hvis forsinkelsen er på 20 minutter eller mere
 • 50% af rejseprisen, hvis forsinkelsen er på 60 minutter eller mere
 • 75% af rejseprisen, hvis forsinkelsen er på 90 minutter eller mere
 • 100% af rejseprisen, hvis forsinkelsen er på 120 minutter eller mere
Vi refunderer ikke udgifter til ekstra indkøbte billetter.

Er du pendler og benytter Pendlerkort, periodekort, Rejsekort med pendler kombi eller et lignende kort med gyldighed over minimum 30 dage, beregnes din kompensation udfra enkeltrejseprisen. Dvs. det halve af dagsprisen på dit kort. Hvis du rejser på strækningen Aalborg - Århus kan du tilmelde dig DSB Pendler Rejsetidsgaranti.

Vi beregner rejseprisen for Rejsepas som 1/8 af kortets pris. Vi beregner rejseprisen for Pendler20 som 1/20 af kortets pris.

Har du rejst med tog, kan du også vælge at få en rejsetidsgarantibillet. Rejsetidsgarantibilletten udstedes til den togstrækning, du blev forsinket på. Billetten kan benyttes i NJ's tog, Arrivas tog samt DSB's tog i forbindelse med kombinerede rejser. Desuden kan der benyttes bus i omstigningszonen ved afrejse- og ankomststationen.

Når du modtager rejsetidsgarantibilletten, skal du være opmærksom på, at den er gyldig i 6 måneder, og at du selv skal udfylde afrejsedatoen inden afgang. Rejsetidsgarantibilletten kan ikke tilbagebetales eller ombyttes.

Du kan kun søge om en enkelt af ovenstående typer af kompensation. Du kan fx ikke både få billetudgifter og udgifter til taxa refunderet.

Hvis dit tog er blevet mere end 60 minutter forsinket, yder vi refusion på op til 50 kr. for udgifter til lidt let at spise/drikke.

Forplejning hvis toget er mere end 60 minutter forsinket

Hvis du rejser med tog og bliver mere end 60 minutter forsinket, har du krav på lidt let at spise og/eller drikke. Da NJ's tog ikke har mad og drikke om bord, tilbyder NT i stedet op til 50 kr. i refusion for køb af "noget let at spise og drikke" fra en kiosk eller lign. på stationen eller i umiddelbar nærhed af denne. Dette kan fx være en sandwich og en sodavand.

Du kan ikke få refusion for køb af spiritus, cigaretter, tobak, magasiner, aviser, spil og lign.

Husk at vedhæfte en kopi af bonen og gem den, da NT forbeholder sig ret til at indhente dokumentation i form af den originale bon.

Hvordan søger jeg?

Udfyld ansøgningsskemaet, vedhæft den krævede dokumentation og send det til os online.

For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, skal ansøgningen indsendes senest 14 dage efter den forsinkelse, som du søger kompensation for. Overskridelse af fristen på de 14 dage afskærer dig dog ikke for at kunne opnå kompensation, da forældelsesfristen er 3 år.

Senest 21 dage efter, at NT har modtaget din ansøgning om NT Rejsegaranti, får du et svar på, om din ansøgning er blevet godkendt.

Hvis den er godkendt, vil dit tilgodehavende blive indsat på din NemKonto. Du skal oplyse dit CPR-nummer i ansøgningen, for ellers kan vi ikke udbetale pengene til din konto. Hvis du har ønsket en rejsetidsgarantibillet, vil du få denne tilsendt til den adresse, du har opgivet i din ansøgning.

Du kan se, hvordan vi behandler dine personoplysninger i NT´s privatlivspolitik

Hvad skal sendes med en ansøgning om NT Rejsegaranti?

 • Hvis du har taget en taxa, skal du vedhæfte en kopi af den originale taxabon. 
Husk at gemme den originale taxabon, indtil du har fået en afgørelse fra os, da vi forbeholder os retten til at indhente dokumentation i form af den originale taxabon. Det er kun den person, der har betalt for taxaen, der kan få refusion.

Hvis du har rejst med tog eller både bus og tog, kan du søge om refusion for hele eller dele af billetprisen. 

 • Hvis du har benyttet en mobilbillet, skal du vedhæfte et screenshot af billetten.
 • Hvis du har benyttet en print-selv-billet, skal du vedhæfte pdf-filen med billetten.
 • Hvis du har benyttet Rejsekort, skal du oplyse dit rejsekortnummer.
 • Hvis du har benyttet Pendlerkort, skal du oplyse dit pendlerkortnummer.
 • Hvis du har benyttet ungdomskort, skolekort, erhvervskort eller lignende, skal du vedhæfte et billede af dit kort.
Husk at gemme originalbilletter og lign., da vi forbeholder os retten til at indhente dokumentation i form af original billet/kort.

Vi refunderer ikke ekstra indkøbte billetter.

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

Hvis du benytter et pendlerprodukt (fx. Pendlerkort, Rejsekort med pendler kombi eller Rejsekort på de høje rabattrin) og rejser med tog på hele eller dele af strækningen Aalborg - Århus kan du tilmelde dig DSB Pendler Rejsetidsgaranti, så du får en økonomisk kompensation udbetalt, hvis togene har kørt mindre rettidigt end lovet i den pågældende måned.

Du kan læse mere om DSB Pendler Rejsetidsgaranti her.

Hvor får jeg mere at vide?

Kontakt NT Kundecenter på telefon 98 11 11 11, hvis du har spørgsmål til NT Rejsegaranti.

Ønsker du at klage over en afgørelsen i en sag om NT Rejsegaranti, kan du indgive din klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

Læs mere på abtm.dk

Jernbanenævnet kan behandle klager vedrørende manglende overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningen ift. togrejser og kombinerede rejser, hvor tog indgår - herunder bestemmelser om rejsegaranti - som måtte falde udenfor Ankenævnet for Bus, Tog og Metros kompetence.

Ankenævnet behandler kun din klage, hvis du først har klaget til NT uden at få et tilfredsstillende svar. I svaret fra NT vil du få en klagevejledning med oplysning om, hvem du skal henvende dig til, og hvordan du skal klage.

Læs mere på jernbanenaevnet.dk

Ansøgningsskema
Kundeinformation

Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter

Se under Kundeservice

Administration

Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1T, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11

Åbningstider - Adm.

Man - fre kl. 8.00 - 16.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.