Log ind på mitNT
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 
  

Er du endnu ikke tilmeldt mitNT, kan du oprette en brugerprofil her.
 
Topbanner_BilletterPriser_1

Rejseregler


Rejsereglerne er NTs forretningsbetingelser. Det er de regler, der gælder, når du benytter den kollektive trafik i Region Nordjylland. 

Aldersgrænser

Er du 16 år eller derover, rejser du til voksenpris. Er du under 16 år rejser du til børnepris. Er du 65 år eller derover, rejser du til pensionistpris.

 • Barn: 0-15 år
 • Voksen: 16-64 år
 • Pensionist: 65 +

Billetter og kort til børn kan ikke benyttes af passagerer, der er fyldt 16 år på rejsedagen. For periodekort til børnepris gælder, at barnet ikke må være fyldt 16 år på kortets første gyldighedsdag.

Rejser du til børnepris, kan du blive bedt om at vise dokumentation for, at du er under 16 år.


Billettering

Du skal købe eller fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort, når du stiger på bussen. Benytter du rejsekort, skal du checke ind ved indstigning, checke ind igen, hvis du skifter transportmiddel og checke ud, ved udstigning, når du afslutter din rejse.


Du er selv ansvarlig for at være korrekt billetteret, så det er en god idé at tjekke om der er korrekt dato og tidspunkt på billetten. Er der noget, der ikke passer, skal du sige det til chaufføren eller stationspersonalet.

Opbevaring
Du skal kunne vise din billet eller dit kort på forlangende under hele rejsen. Derfor skal du opbevare billetten eller kortet under kørslen. Kan du ikke fremvise en gyldig billet ved kontrol, udstedes en kontrolafgift.

Overdragelse
Det er ikke tilladt at overdrage tidsgyldige billetter og klippekort til andre. Dvs. at du ikke må videregive en billet, som du selv har rejst på til andre, selvom den stadig er gyldig.

Det er ikke lovligt at videresende mobil-billetter til andre.

Misbrug
Misbrug af billetter og kort kan medføre inddragelse af billetten eller kortet og ligeledes udløse en kontrolafgift. Det betragtes f.eks. som misbrug at benytte billetter og kort, som er udstedt til andre.

Ændringer i tidsgyldighed, zonegyldighed eller lignende gyldighedsoplysninger i kontantbilletter, mobil-billetter og kort anses som forsøg på dokumentfalskneri og anmeldes til politiet.

Billetkontrol
Passagerer, der ikke kan eller vil fremvise gyldig billet eller kort til det kontrollerende personale, afkræves en kontrolafgift. Kontrolpersonalet er forsynet med et særligt legitimationskort.

Betales kontrolafgiften ikke kontant med det samme, har passageren pligt til straks at opgive navn og adresse og vise legitimation. Herefter fremsendes et girokort til betaling.

Betales kontrolafgiften ikke, kan den inddrives ved udpantning.

Blinde/svagtseende og handicappede
Der gælder særlige regler for billetudstedelse til blinde/svagtseende og handicappede og deres evt. ledsagere. De særlige regler omfatter blinde/svagtseende, der er medlemmer af Dansk Blindesamfund eller elever på Refsnæsskolen og handicappede der hos Danske Handicaporganisationer har fået udstedt et DSB Ledsagekort eller et ledsagekort Danmark.

 • Hvis en indehaver til et at ovenstående kort, rejser alene, udstedes én enkelt børnebillet.
 • Hvis en indehaver af et af ovenstående kort, rejser med ledsager, udstedes 2 enkelt børnebilletter.
 • Hvis en indehaver af et af ovenstående kort, rejser med ledsager, men har anden rejsehjemmel til sig selv, udstedes én enkelt børnebillet.

Dette gælder også ved rejse på mobil-billetter.


Billetter og korts gyldighed

Kun billetter og kort, der er godkendt af NT, kan benyttes på rejser med de ruter, der er omfattet af disse rejseregler. Det drejer sig om følgende typer af billetter og kort:

 • DSB-billetter
 • DSB-kort
 • Erhvervskort
 • Fårupkort
 • Gruppebilletter
 • Institutionskort
 • Kontantbilletter
 • Mobil-billetter (sms og app)
 • Pensionistkort
 • Periodekort
 • Rejsekort
 • Skoleklassekort
 • Skolekort
 • Soldaterkort
 • Travel pass
 • Ungdomskort
 • Zonebilletter

Derudover findes forskellige specialbilletter og kampagnebilletter.

Identifikation af kortholder
Forudsætningen for brug af periodekort er, at chaufføren kan identificere kunden på baggrund af et vellignende foto på periodekortet. Derfor skal det også være muligt for chaufføren at se dit ansigt, når du fremviser dit periodekort i bussen. Kortet skal være åbent ved fremvisning.

Er det ikke muligt at identificere dig, kan et personligt periodekort ikke anvendes. I stedet for kan du betale for din rejse ved at købe en kontantbillet, mobil-billet eller benytte rejsekort.

Hvis billedet på stamkortet ikke længere er vellignende, skal der udstedes et nyt stamkort.


Erhvervskort
Et erhvervskort består af et etui, stamkort med et fastsiddende foto og et værdiindlæg. Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet skal forevises åbent ved påstigning og ved kontrol. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel.

Nummeret på stamkort og værdiindlæg skal være ens, for at kortet er gyldigt.

Erhvervskort udstedes kun til strækningen mellem bopæl og arbejdsplads. Kortet er gyldigt til rejser mellem bopæl og arbejdsplads, samt private rejser i et ikke væsentligt omfang. Erhvervskortet kan benyttes i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra start- og slut-zonen og evt. via zoner.

Erhvervskortets pris beregnes ud fra den pris, der er gældende på kortets første gyldighedsdag.

Erhvervskort udstedes for 12 måneder af gangen.


Fårupkort
Et fårupkort er en kombineret billet, der er gyldig som entrebillet i Fårup Sommerland og til fri transport med busser og tog i Region Nordjylland indtil midnat på udstedelsesdatoen. Udløbsdato for benyttelse af fårupkortet fremgår af kortet.


Fårupkort findes i to udgaver. Et trykt kort, som købes på salgssteder og et print-selv-kort, som købes online.


Det trykte fårupkort består af to taloner. På den ene påføres dato for benyttelse af fårupkortet. Denne fremvises ved påstigning eller ved kontrol i busser og tog. Den anden del afrives og afleveres i billetlugen i Fårup Sommerland. Ubenyttede fårupkort af denne type tilbagebetales ved henvendelse til NT Kundecenter.


Print-selv-fårupkortet fremvises i bussen og ved indgangen til Fårup Sommerland. Print-selv-fårupkort refunderes ikke.


Gruppebilletter
Gruppebilletter udstedes til grupper på otte personer eller flere, som rejser samlet. Gruppebilletter udstedes som print-selv eller sms-billetter gennem NTbestilling.dk eller som almindelige billetter udstedt på scanpoint.


Ved billetudstedelse tages der højde for reglen om, at enhver betalende voksen må tage to børn under 12 år med gratis, og at ethvert betalende barn må tage et barn under 12 år med gratis. Ved benyttelse af en gruppebillet kan der derfor ikke medbringes yderligere børn gratis i bus eller tog.

Gruppebilletten skal fremvises ved påstigning og ved kontrol.


Gruppebilletten er gyldig indenfor den tids- og zonegyldighed der fremgår af billetten. Gruppebilletter, der udstedes til specifikke ruter, linjer eller strækninger er kun gyldige til netop disse.


Institutionskort
Institutionskort udstedes til børnehaver, vuggestuer og lignende. Kortet udstedes for et halvt eller et helt år ad gangen fra en vilkårlig dato. Institutionskortet består af et stamkort og et værdiindlæg. Nummeret på stamkortet skal stemme overens med nummeret på værdiindlægget, for at institutionskortet er gyldigt. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel.

Institutionskortet kan bruges af forskellige grupper fra samme institution. Kortet må kun anvendes tjenstligt, og må kun anvendes af den institution, der er anført på stamkortet.

Institutionskort giver ret til ubegrænset kørsel med bus og tog internt i Region Nordjylland alle hverdage mellem klokken 8.00-14.00. I Aalborg og Nørresundby (zone 1, 2, 5, og 6) og i DSBs tog dog mellem kl. 08.30-13.30. Første påstigning kan først ske kl. 8.00/8.30, og sidste påstigning skal ske inden kl. 14.00/13.30. Det fremgår af institutionskortet, hvis der er særlig gyldighed på kortet.

Der findes to typer af institutionskort. Et halvt og et helt. For et helt kort gælder at gruppen maksimalt må bestå af 30 børn (0-7 år) og 4 voksne. På et halvt institutionskort må gruppen maksimalt bestå af 15 børn (0-7 år) og en voksen. To børn kan byttes til en voksen. Der skal altid rejse mindst lige så mange børn som voksne sammen. Er gruppen større end kortet er gyldigt til, kan der gøres tilkøb efter gældende regler.

Reglen om medbringelse af gratis børn gælder ikke ved brug af institutionskort.


Klippekort
NT klippekort og jyllandskort kan ikke længere benyttes i NTs takstområde.


Kontantbilletter
En kontantbillet udstedes til minimum to zoner.


Kontantbilletter kan benyttes i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra startzonen. Startzonen fremgår af billetten.


Inden for tidsgyldigheden er der fuld omstigningsret til andre busser og tog, der kører internt i Region Nordjylland.


Mobil-billet
Mobil-billetter udstedes gennem app'en NT mobilbilletter eller pr. sms. NTs mobil-billetter er kun gyldig til rejser i Region Nordjylland.


Mobil-billetter er kun gyldige, hvis de fremvises på den telefon, der er købt med.


Mobil-billetter koster almindelig kontantbilletpris. Ved køb af mobil-billet pr. sms er billetprisen + alm. sms-takst for to sms'er. Billetten betales via telefonregningen.


Ved køb af mobil-billet pr. app betales billetten med betalingskort.

Mobil-billetten kan købes af kunder hos de fleste danske mobiltelefonselskaber og kunder med taletidskort, så længe teleselskabet og teleabonnementet muliggør køb af overtakserede sms'er eller så længe der er penge nok til billetten på taletidskortet. Hvis du ikke kan købe en mobil-billet, henvises du til at købe en anden form for rejsehjemmel.

Mobil-billetten skal være købt og modtaget på telefonen inden påstigning. Mobil-billetten skal fremvises ved påstigning og kontrol. Mobil-billetten kan kun benyttes, hvis telefonen er i en sådan stand, at det er muligt for chauffører og kontrollører at scanne og aflæse alle data på mobil-billetten. Du kan f.x. ikke benytte en mobil-billet, hvis skærmen på telefonen er smadret.

Det er dit eget ansvar, at billetten kan fremvises. Kan billetten ikke fremvises ved påstigning, henvises du til at købe anden rejsehjemmel. Kan billetten ikke fremvises ved kontrol udstedes en kontrolafgift.

Ændringer i mobil-billetter, videresendelse af mobilbilletter og anden form for misbrug anmeldes desuden til politiet som dokumentfalsk. Nordjyllands Trafikselskab forbeholder sig retten til at spærre for mobil-numre, der har et mistænkeligt bestillingsmønster.


Pensionistkort
Personer på 65 år eller derover og modtagere social pension er berttiget til at købe pensionistkort.

Et pensionistkort består af et etui, stamkort med et fastsiddende foto og et værdiindlæg. Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet skal forevises åbent ved påstigning og ved kontrol.

Nummeret på stamkort og værdiindlæg skal være ens, for at kortet er gyldigt. Værdi-indlægget skal desuden være forsynet med kvittering for betaling fra bank, posthus eller NT, for at kortet er gyldigt. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel. 


Pensionistkort udstedes for minimum 30 dage af gangen og op til 365 dage. Pensionistkort udstedes derudover til valgfrie start- og slutdatoer og zoner. Pensionistkortet er gyldigt til rejse og omstigning med bus og tog indenfor tids- og zonegyldigheden. Ved rejser udover tids- og zonegyldigheden gøres tilkøb efter gældende regler. Prisen på et pensionistkort beregnes på baggrund af den aktuelle takst på kortets første gyldighedsdato.


Pensionistkort er gyldige til rejser i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra både start- og slut-zonen og evt. via zoner. I tilfælde, hvor du ønsker gyldighed udover zoneafstanden mellem start- og slut-zonen, anføres den prisbestemmende zone som via-zone. NT kan desuden forlange, at der anføres via-zone(r) til nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet, hvor valget af en bestemt start- og slut-zone giver utilsigtede rejsemuligheder.


Ved køb af pensionistkort skal alder kunne dokumenteres ved fremvisning af kørekort, ID-kort eller anden billedlegitimation. Modtagere af social pension skal benytte DSB legitimationskort eller pensionsmeddelelse som dokumentation for at være berettiget til køb af pensionistkort..

Legitimationskort kan fås gratis på DSB/Arriva-stationer mod forevisning af gyldig pensionsmeddelelse eller mod forevisning af blanket 316/a. Legitimationskortet gælder for et år af gangen. Foto medbringes ved førstegangsudstedelse.


Periodekort
Et periodekort består af et etui, stamkort med et fastsiddende foto og et værdiindlæg. Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet skal forevises åbent ved påstigning og ved kontrol. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel.


Nummeret på stamkort og værdiindlæg skal være ens, for at kortet er gyldigt. Værdi-indlæg, der er udformet som girokort, skal være forsynet med kvittering for betaling fra bank, posthus eller NT, for at kortet er gyldigt.

Periodekort udstedes for minimum 30 dage af gangen og op til 365 dage. Periodekort udstedes derudover til valgfrie start- og slutdatoer og zoner. Periodekortet er gyldigt til rejse og omstigning med bus og tog indenfor tids- og zonegyldigheden. Ved rejser udover tids- og zonegyldigheden gøres tilkøb efter gældende regler. Prisen på et periodekort beregnes på baggrund af den aktuelle takst på kortets første gyldighedsdato.


Periodekort udstedes for minimum 30 dage af gangen og op til 365 dage. Periodekort udstedes derudover til valgfrie start- og slutdatoer og zoner. Periodekortet er gyldigt til rejse og omstigning med bus og tog indenfor tids- og zonegyldigheden. Ved rejser udover tids- og zonegyldigheden gøres tilkøb efter gældende regler. Prisen på et periodekort beregnes på baggrund af den aktuelle takst på kortets første gyldighedsdato.


Periodekort er gyldige til rejser i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra både start- og slut-zonen og evt. via zoner. I tilfælde, hvor du ønsker gyldighed udover zoneafstanden mellem start- og slut-zonen, anføres den prisbestemmende zone som via-zone. NT kan desuden forlange, at der anføres via-zone(r) til nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet, hvor valget af en bestemt start- og slut-zone giver utilsigtede rejsemuligheder.


Ved udstedelse af periodekort til børn kan der kræves dokumentation for, at barnet er under 16 år. Kort, der er udstedt før barnet fylder 16 år, er gyldige til kortets udløbsdato.


Der kan ikke udstedes periodekort til dyr eller cykler.


Rejsekort
Rejsekort kan benyttes i det meste af Danmark, og reglerne for benyttelse af rejsekort er ens for alle trafikselskaber og DSB.

Du finder kortbestemmelserne for rejsekort her. 
Skoleklassekort
Skoleklassekort udstedes til skoler. Kortet udstedes for et halvt eller et helt år ad gangen fra en vilkårlig dato. Skoleklassekortet består af et stamkort og et værdiindlæg. Nummeret på stamkortet skal stemme overens med nummeret på værdiindlægget, for at skoleklassekortet er gyldigt. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel.

Skoleklassekortet kan bruges af forskellige grupper fra samme skole. Kortet må kun anvendes tjenstligt, og må kun anvendes af den skole, der er anført på stamkortet.

Skoleklassekort giver grupper fra skoler ret til ubegrænset kørsel med bus og tog internt i Region Nordjylland alle hverdage mellem klokken 8.00-14.00. I Aalborg og Nørresundby (zone 1, 2, 5, og 6) og i DSBs tog dog mellem kl. 08.30-13.30. Første påstigning kan først ske kl. 8.00/8.30, og sidste påstigning skal ske inden kl. 14.00/13.30. Ved rejser over regionsgrænsen, skal der gøres tilkøb til den del af rejsen, der foregår udenfor Region Nordjylland efter gældende regler. Det fremgår af skoleklassekortet, hvis der er særlig gyldighed på kortet.

Der findes to typer af skoleklassekort. Et halvt og et helt. For et helt kort gælder at gruppen maksimalt må bestå af 30 børn (0-17 år) og 2 voksne. På et halvt skoleklassekort må gruppen maksimalt bestå af 15 børn (0-17 år) og en voksen. To børn kan byttes til en voksen. Der skal altid rejse mindst lige så mange børn som voksne sammen. Er gruppen større end kortet er gyldigt til, kan der gøres tilkøb efter gældende regler.

Der kan ikke medtages gratis børn på skoleklassekort.

Skolekort (folkeskoleelever o.lign.)
Befordringsberettigede elever i 0.-10. klasse kan købe skolekort. Skolekort udstedes til strækningen mellem bopæl og skole.


Et skolekort består af et plastkort i kreditkortstørrelse med foto, person-oplysninger, zone- og tids-gyldighed. Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet skal forevises ved påstigning og ved kontrol.


Skolekort kan kun benyttes på hverdage og sidste påstigning skal være sket inden klokken 18 på fredage. Som påstigningstidspunkt regnes bussens/togets planmæssige afgangstid. Skolekort gælder ikke til rejse med NTs natbusser, og skolekortet kan ikke benyttes i teletaxa efter klokken 18.00. Skolekort kan ikke benyttes i skolernes sommerferie, på lørdage, søn- og helligdage og 24. - 31. december. Afvigelser fra disse regler om tidsgyldighed vil være påtrykt det enkelte skolekort.

Skolekort er gyldige til rejser i zoner, som ligger inden for den gyldige zoneafstand fra både start- og slut-zonen og evt. via zoner. I tilfælde, hvor du ønsker gyldighed udover zoneafstanden mellem start- og slut-zonen, anføres den prisbestemmende zone som via-zone. NT kan desuden forlange, at der anføres via-zone(r) til nærmere afgrænsning af gyldighedsområdet, hvor valget af en bestemt start- og slut-zone giver utilsigtede rejsemuligheder.


Reglen om at ethvert betalende barn kan medtage et barn under 12 år, gælder ikke for kunder, der benytter skolekort.

Skolekort udstedes til voksentakst, hvis barnet fylder 16 år senest 31. december i det pågældende skoleår.


Der kan udstedes et midlertidigt skolekort, som er en blanket, der erstatter et skolekort i følgende situationer:

1) På sidste skoledag inden skolens sommerferie, hvor skolen inddrager skolekortet inden eleverne tager hjem, og hvor eleven først får det nye skolekort den første dag i det nye skoleår. I denne situation vil der stå to datoer på blanketten. Der vil stå datoen for den sidste skoledag i det gamle skoleår, og datoen for den første skoledag i det nye skoleår.

2) Hvis skolekortet er blevet væk, kan der også udstedes et midlertidigt skolekort, indtil et nyt kort bliver udstedt til eleven. Perioden må maksimum være på fem hverdage.


Soldaterkort
Værnepligtige kan få udstedt et soldaterkort hos DSB. Kortet gælder til fri transport. Der skal dog betales nattillæg ved rejser med natbus. Klik her for regler om betaling af nattillæg


Travel pass
Travel pass bestilles online og sendes til et valgfrit mobiltelefonnummer på et valgfrit tidspunkt. Tidsgyldigheden for travel pass fremgår af billetten. Tidsgyldigheden regnes fra det tidspunkt, hvor billetten modtages på telefonen. Travel pass er gyldigt til fri rejse i alle zoner i Region Nordjylland indenfor tidsgyldigheden.

Der gælder i øvrigt samme rejsereglr for travel pass som for mobil-billetter.


Ungdomskort
Ungdomskort udstedes til befordringsberettigede studerende på videregående uddannelser og ungdomsuddannelser samt unge mellem 16-19 år, der ikke går på en uddannelse.


Kortet udstedes i overensstemmelse med regler fra Trafikstyrelsen og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS). For studerende udstedes kortet til strækningen mellem bopæl og uddannelses-institution.


Et ungdomskort består af et etui, stamkort med et fastsiddende foto og et værdiindlæg. Kortet er personligt og må ikke benyttes af andre end den, det er udstedt til. Kortet skal forevises åbent ved påstigning og ved kontrol. Værdiindlægget skal være det originale. Fotokopier, billeder eller lignende af kortet er ikke gyldige som rejsehjemmel.

Nummeret på stamkort og værdiindlæg skal være ens, for at kortet er gyldigt. Værdi-indlægget skal være forsynet med kvittering for betaling fra bank, posthus eller NT, for at kortet er gyldigt.

Ungdomskort udstedes for minimum 30 dage af gangen og op til 365 dage. Ungdomskortet er gyldigt til rejse og omstigning med bus og tog indenfor tids- og zonegyldigheden. Ved rejser udover tids- og zonegyldigheden gøres tilkøb efter gældende regler. Prisen på et ungdomskort beregnes på baggrund af den aktuelle takst på kortets første gyldighedsdato.

Ungdomskort er gyldige til rejser i alle zoner i det takstområde, som kortindehaveren har bopæl i samt til fri rejse mellem bopæl og uddannelsessted. Det vil fremgå af kortet, hvis bopæl og uddannelsessted ligger i forskellige taksområder.


Hvis man har et ungdomskort fra DSB, kan det benyttes til fri rejse i det takstområde, som man bor i og på den togstrækning og evt. parallelle busrute plus evt. omstigningszoner, som fremgår af ungdomskortet. Rejser på tværs af takstområderne med bus og busrejser i andre takstområder, end det kunden har bopæl i, sker til børnetakst.

Hvis man har et ungdomskort, der er udstedt af andre end DSB, og man har bopæl i ét takstområde og ens uddannelsesinstitution ligger i et andet takstområde, kan kortet benyttes til fri transport i det takstområde, man har bopæl i og til fri rejse med busruter mellem bopæl og skole. Rejser med tog på tværs af takstområderne sker til ungdomstakst. Rejser på tværs af takstområder med busruter, som ikke ligger på strækningen mellem bopæl og skole samt busrejser i andre takstområder end bopælsområdet sker til børnetakst.


Ungdomskort giver desuden adgang til køb af kontantbilletter til børnetakst ved busrejser i andre takstområder og på tværs af takstområder og til køb af kontantbilletter til ungdomstakst ved togrejser i andre takstområder og på tværs af takstområder.


Zonebillet
Zonebilletter udstedes til enkeltpersoner eller grupper fra virksomheder, institutioner og lignende via NTbestilling.dk, hvorefter billetten fremsendes pr. sms eller pr. e-mail.


Ved billetudstedelse til grupper tages der højde for reglen om, at enhver betalende voksen må tage to børn under 12 år med gratis, og at ethvert betalende barn må tage et barn under 12 år med gratis. Ved benyttelse af en zonebillet bortfalder reglen om medbringelse af børn gratis i bus og tog.

Zonebilletten skal fremvises ved påstigning og ved kontrol.

Zonebilletten er gyldig indenfor den tids- og zonegyldighed der fremgår af billetten.


Busrejser over regionsgrænsen

Rejser du over grænsen til Region Nordjylland, beregnes prisen på din billet, som summen af priserne fra start-zonen til takstområdegrænsen i den ene region og fra takstområdegrænsen til slut-zonen i den anden region.


Der gælder særlige regler for fjernbusser.

Billetter, rejsekort og klippekort (Jyllandskort)
Klippekort (Jyllandskort) kan ikke længere benyttes i busser, der kører over regionsgrænsen. Du kan istedet benytte rejsekort.


Billetter udstedes fra en zone i et takstområde (fx. i Region Nordjylland) til en zone i et andet takstområde. På billetten er anført startzone, slutzone (og evt. viazone) og det samlede antal zoner.

Billetten er gyldig til rejser med direkte ruter mellem de zoner (inkl. viazoner), der er anført på billetten. Billetten giver desuden ret til omstigning i start- og slutzonen (samt viazoner) og til rejseafbrydelse i mellemliggende zoner.


Mobil-billetter kan kun benyttes til rejser internt i Region Nordjylland. Dvs. at de ikke kan benyttes til rejser, der går over regionsgrænsen.

Periodekort
Periodekort udstedes fra en zone i et takstområde (fx. i Region Nordjylland) til en zone i et andet takstområde. På kortet er anført startzone, slutzone (og evt. viazone) og det samlede antal zoner.

Kortet er gyldigt til rejser med direkte ruter mellem de zoner (inkl. viazoner), der er anført på kortet. Kortet giver også ret til omstigning i start- og slutzonen (samt viazoner) og til rejse-afbrydelse i mellemliggende zoner.

Der kan være anført særlige begrænsninger på enkelte typer af periodekort.

Tilkøb
Skal du rejse med bus over regionsgrænsen, kan du gøre tilkøb til din billet eller dit kort, hvis det ikke er gyldigt til hele rejsen. Tilkøbet udvider zonegyldigheden og evt. også tidsgyldigheden på billetten eller kortet. Rejsekort kan ikke benyttes som tilkøb.

Du skal betale for det antal zoner, du mangler. Prisen på tilkøbsbilletten beregnes på baggrund af start- og slutzone, hvor startzonen er zonen, hvor du har passeret zonegrænsen (grænseporten).

Ved omstigning skal du vise tilkøbsbilletten sammen med den oprindelige billet eller det oprindelige kort, så du viser den samlede billet eller kort til hele rejsen.

Ved tilkøb tages der hensyn til, at antallet af zoner på den samlede billet ikke overstiger det antal zoner, du skulle have betalt for, hvis du havde købt billet til den samlede rejse.

Tidsgyldigheden ved tilkøb regnes fra det tidligste af de tidspunkter der er stemplet på den samlede billet eller på det samlede kort og i forhold til det samlede zoneantal.


Dyr

Små hunde, katte og andre dyr må medtages gratis i bussen, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen.

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, skal altid være i snor under befordringen og må i øvrigt ikke være til gene for de øvrige passagerer eller tilsmudse bussen.

Det er op til chaufføren at vurdere, om hunden er til gene for andre.

Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, må ikke medbringes i bybusser og metrobusser. Dvs. rute 1-48 i Aalborg Kommune og bybusserne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Nykøbing og Thisted.

Førerhunde, der er forsynet med Røde Kors emblem og service- og signalhunde, der er forsynet med service- og signalhundeemblem, medtages gratis i alle busser.

Dyr må ikke anbringes på sæderne.

Forbehold

NT forbeholder sig ret til at ændre i disse bestemmelser. For rejseregler i DSB-tog henvises til DSBs forretningsbetingelser. For rejseregler i Arriva-tog henvises til Arrivas forretningsbetingelser.

Gratis at medbringe børn

Enhver betalende voksen eller pensionist kan tage op til to børn under 12 år med gratis. Et betalende barn (under 16 år) kan tage et barn under 12 år med gratis. Dette gælder ikke for rejsende, der benytter skolekort.

Klager

Hvis du ønsker at klage over NT eller NTs drift, skal du gøre det skriftligt. Du kan evt. benytte vores ris og ros formular.

Klik her for at gå til ris og ros

Hvis du har sendt os en klage, og du ikke er enig i den afgørelse, som NT har truffet, kan du bringe klagen videre til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Ankenævnet er et uafhængigt klagenævn med en dommer som formand.

Du kan læse mere om Ankenævnet her


Kørestole

Kørestole medtages i busserne, hvis kravene til kørestolens maksimale størrelse og pladsforholdene i øvrigt tillader det.

Ind- og udstigning
Kørestolsbrugere skal benytte bussens midter- eller bagdør ved ind- og udstigning. Busser, der er indrettet til kørestolstransport, er udstyret med rampe eller lift. Liften betjenes af chaufføren. Rampen kan betjenes af chaufføren, men en ledsager må også betjene den.


Chaufførernes service ift. kørestolsbrugere
Chaufføren er behjælpelig med ind- og udstigning, fastspænding og billettering i servicebusser og X busser. I Regionalbusserne er chaufføren behjælpelig med billettering, men ikke med ind- og udstigning og fastspænding. det er op til kørestolsbrugeren og en evt. ledsager. Er der problemer med bespændings-materiellet, skal chaufføren have besked.

I by- og metrobusser (rute 1-48 i Aalborg Kommune og by-busserne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Hobro, Nykøbing og Thisted), hjælper chaufføren ikke med ind- og udstigning, fastspænding og billettering. Er der problemer med bespændingsmateriellet skal chaufføren have besked.

Krav til kørestolen
Det er et krav, at kørestolen kan spændes korrekt fast med det bespændingsudstyr, der er i bussen. Er det ikke muligt at spænde kørestolen korrekt fast, kan du ikke få din kørestol med. Er der problemer med at få fastspændt kørestolen korrekt, skal du eller din ledsager henvende sig til chaufføren.

Rejser du over regionsgrænsen, skal du være opmærksom på, at der kan være andre regler. På www.midttrafik.dk kan du læse mere om, hvilke rejsebestemmelser der gælder, når du rejser med bus i Region Midtjylland.

Kørestolens maksimale størrelse
En kørestol kan kun komme med bussen, hvis den opfylder følgende:

 • Servicebusser: Max. længde 135 cm. Max. bredde 60 cm. Max. vægt 250 kg
 • By- og metrobusser: Max. længde 115 cm. Max. bredde 60 cm. Max vægt 250 kg.
 • Landevejsbusser og X busser: Max. længde 95 cm. Max. bredde 60 cm. Max. vægt 250 kg

Den maksimale vægt er inkl. kørestolsbruger.

Udvidet rejsegaranti for kørestolsbrugere
Udvidet rejsegaranti for kørestolsbrugere gælder for de ruter, der kan medtage kørestole og kun i det omfang, at kørestolen lever op til gældende krav om størrelse, vægt og mulighed for korrekt bespænding.

Garantien indebærer, at du må tage en taxa på NTs regning, hvis der ikke er plads til din kørestol eller hvis der er indsat en anden bustype, end den der fremgår af oversigten, og det betyder at din kørestol ikke kan komme ind i bussen.

Hvis du benytter dig af rejsegarantien, skal du selv bestille en taxa og lægge penge ud for taxaturen. Indsend original taxabon sammen med refusionsskema, for at få dit udlæg refunderet.


Omstigning

Alle NTs billetter og korttyper kan bruges til at stige om fra en rute til en anden eller fra et tog til et andet indenfor Region Nordjyllands grænser, så længe du holder dig indenfor de zoner og den tidsgyldighed der står på din billet. Dette gælder dog ikke gruppebilletter med pladsreservation.

Sidste påstigning skal være sket inden tidsgyldigheden er udløbet. Som påstignings-tidspunkt regnes bussens eller togets planmæssige afgangstid. Busskifte på samme rute anses ikke for omstigning.

Skal du stige om til en bus eller et tog, der kører over regionsgrænsen gælder der særlige regler. Dem kan du læse om i afsnittet "Busrejser over regionsgrænsen" og "Togrejser over regionsgrænsen."

Opførsel

Der er visse regler, der skal overholdes, for at du kan komme med bussen.

Rygning
Tobaksrygning er ikke tilladt i busserne.

Foto og video
Det er ikke tilladt at fotografere i bussen. Det er ikke tilladt at lave videooptagelser i bussen. Der kan søges om tilladelse hos NT og hos den entreprenør, som ejer bussen.

Der kan søges om dispensation hos NT og den entreprenør, der kører på den pågældende rute.

Is, mad og drikkevarer.
Is må ikke medbringes i bussen. Mad, drikkevarer og lignende må ikke indtages i bussen - vand er dog undtaget fra denne regel. Mad må medbringes i bussen, hvis det er forsvarligt indpakket. Drikkevarer må medbringes i bussen, hvis de opbevares i forsvarligt lukkede beholdere. Et papkrus med plastlåg er fx ikke en forsvarligt lukket beholder.


Rulleskøjter
Passagerer må ikke have rulleskøjter på i bussen. Rulleskøjterne skal være taget af inden indstigning i bussen.


Løbehjul
Løbehjul skal slås sammen, hvis konstruktionen tillader dette.


Afvisning af passagerer
Personer, der forulemper eller på anden vis generer de øvrige passagerer eller chaufføren, kan blive afvist eller sat af bussen af chaufføren. Chaufføren kan også afvise personer, som ikke har eller vil anskaffe gyldig billet eller kort.

Chaufføren har ansvaret for, at rejsereglerne overholdes og kan bortvise passagerer, som ikke retter sig efter chaufførens anvisninger.

Det er op til chaufføren, at afgøre om rejsereglerne overholdes.

Hvis du er blevet afvist af en chauffør, og er uenig i hans afgørelse, kan du henvende dig til skriftligt til NT. Du kan evt. benytte ris og ros formularen.

Klik her for ris og ros formularen.


Rejsegods (bagage, cykler, barnevogne mv.)

Rejsegods er genstande, du har med i bussen eller toget, fra du stiger på, til du stiger af.

Det er gratis at medbringe rejsegods (med undtagelse af cykler). Det er dog kun muligt at medbringe rejsegods, hvis det kan ske uden at være til gene for andre passagerer, uden at det tilsmudser eller ødelægger busmateriellet, hvis ind- og udstignings og pladsforholdene i øvrigt tillader det. Det er op til chaufføren at vurdere, om dit rejsegods kan medbringes i bussen.


Cykler
Hvis du skal have din cykel med i bussen, koster det 2-zoner til voksentakst. Hvis du benytter rejsekort, koster det kun 13 kr., at have en cykel med i bussen. Der gælder særlige regler og priser for transport af cykler med tog, hvilket fremgår af DSBs, Arriva Tog og Nordjyske Jernbaners priser. Vær opmærksom på, at cykler ikke medtages i by- og metrobusser. På øvrige ruter gælder det, at cykler kun kan medtages, hvis ind- og udstigningsforholdene og pladsforholdene i øvrigt tillader det.


Betalingen gælder for hele rejsen (inkl. omstigninger), hvis du har en gyldig billet eller et gyldigt kort til rejsen. Hvis du køber en ny billet i forbindelse med omstigning (returrejse), skal du også forny din cykelbillet.

Du kan også benytte rejsekort. Du kan enten checke en cykel ind som en medrejsende på dit rejsekort eller få et rejsekort, der er udstedt til kundetypen cykel.

Barnevogne og klapvogne
En barnevogn eller klapvogn kan medtages gratis, hvis plads- og indstigningsforholdene tillader det og hvis formålet er transport af børn. Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, kan han forlange at barnevognen eller klapvognen placeres i bussens bagagerum, hvis et sådan findes i bussen.

Chaufføren er ikke forpligtet til at hjælpe med af- og pålæsning.

Barnevogne og større klapvogne kan ikke medtages i teletaxa.

Erstatning
Der ydes kun erstatning for beskadigelse eller bortkomst af rejsegods, der medtages i selve bussen, hvis der er tale om fejl eller forsømmelighed fra chaufførens side eller fejl eller svigt ved selve bussen.

Der ydes erstatning for beskadiget eller bort-kommet rejsegods, der transporteres i bussens bagagerum, medmindre beskadigelsen eller bortkomsten skyldes utilstrækkelig emballering eller forsømmelighed fra din egen side.

Der ydes ikke erstatning for småskrammer på cykler, barnevogne og lign., der transporteres uemballeret i bussen. NT udbetaler højst 2.500 kr. i erstatning pr. rejsegodsgenstand.


Tidsgyldighed

Kontantbilletter og mobil-billetter er gyldige indenfor tids- og zonegyldigheden.

Tidsgyldigheden afhænger af, hvor mange zoner billetten udstedes til. Tidsgyldigheden regnes fra det tidspunkt, der fremgår af billetten. Sidste påstigning (omstigning) skal være foretaget, inden tidsgyldigheden er udløbet. Som påstigningstidspunkt regnes bussens/togets planmæssige afgangstid.

Kontantbilletter udstedt i busser
Følgende antal zoner giver en tidsgyldighed for kontantbilletter på følgende antal minutter.

 • 1 zone: 60 minutter
 • 2 zoner: 60 minutter
 • 3 zoner: 75 minutter
 • 4 zoner: 90 minutter
 • 5 zoner: 105 minutter
 • 6 zoner: 115 minutter
 • 7 zoner: 125 minutter
 • 8 zoner: 135 minutter
 • 9 zoner: 145 minutter
 • 10 zoner: 155 minutter
 • 11 zoner: 165 minutter
 • 12 zoner: 175 minutter
 • 13 zoner: 185 minutter
 • 14 zoner: 195 minutter
 • 15 zoner: 205 minutter
 • 16 zoner: 215 minutter
 • 17 zoner: 225 minutter
 • 18 zoner: 235 minutter
 • 19 zoner: 245 minutter
 • 20 zoner: 255 minutter
 • 21 zoner: 265 minutter
 • 22 zoner: 275 minutter
 • 23 zoner: 285 minutter
 • 24 zoner: 295 minutter

Mobil-billetter og kontantbilletter udstedt på stationer
Følgende antal zoner giver en tidsgyldighed for mobil-billetter og billetter udstedt på stationer på følgende antal minutter. Der tillægges dog altid ekstra 15 minutters gyldighed på mobil-billetter. 

 • 1 - 3 zoner: 60 minutter
 • 4 - 6 zoner: 90 minutter
 • 7 - 9 zoner: 120 minutter
 • 10 - 12 zoner: 150 minutter
 • 13 - 15 zoner: 180 minutter
 • 16 - 18 zoner: 210 minutter
 • 19 - 21 zoner: 240 minutter
 • 22 - 24 zoner: 270 minutter

Periodekort
Periodekort, pensionistkort, erhvervskort, ungdomskort, skolekort giver ret til fri omstigning inden for kortets zone- og tidsgyldighed.


Tilkøb
Tidsgyldighed på billetter og kort kan udvides ved tilkøb.

Tidsgyldigheden ved tilkøb regnes fra den tidligste tidsstempling på den samlede billet/kort og i forhold til det samlede zoneantal.


Nattillæg
Der skal betales nattillæg i busserne kl. 01-05 ift. bussens planlagte afgangstid. Nattillægget koster to zoner til voksentakst for alle. I natbusser rejser pensionister i øvrigt til 65-pris, mens børn og voksne rejser til voksenpris. Benytter du rejsekort, skal du ikke betale nattillæg.


Tilbagebetaling og erstatning

Billetter og kort tilbagebetales efter de regler der er beskrevet herunder.

Kontantbilletter
Der ydes ingen tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede billetter. Bortkomne billetter erstattes ikke.

Mobil-billetter
Der ydes ingen tilbagebetaling for ubenyttede eller delvist benyttede mobil-billetter. Billetter der er gået tabt pga. fejl i telefonen, manglende strøm på telefonen og lign. erstattes ikke.

Klippekort
Klippekort refunderes ikke længere. 

Periodekort
Gyldige periodekort tilbagekøbes af NT, med mindre kortet er så beskadiget, at stamkortnummer og gyldighedsperiode ikke kan tydes.

Bortkomne periodekort erstattes ikke, med mindre de er udstedt på giro.

Ubenyttede periodekort tilbagebetales fuldt ud, hvis anmodningen om tilbagebetaling sker før kortets første gyldighedsdag.

Delvist benyttede periodekort tilbagebetales efter følgende retningslinjer:

Tilbagebetalingen beregnes ud fra de første 30 dage af kortets gyldighed. For kort, der er gyldige i 30 dage, gælder, at der fratrækkes to gange billetprisen pr. dag de første tre dage, at kortet har været benyttet. Derefter fratrækkes 5% pr. dag af det restbeløb, der er tilbage efter de første tre dage er trukket. Fra og med 23. dagen på et 30 dages kort, vil der ikke være en rest tilbage til refusion.

For kort, hvor den tilbageværende gyldigheds-periode er på mere end 30 dage, gælder, at der er fuld tilbagebetaling efter kortets dagspris af ikke påbegyndte dage udover 30 dage. De første 30 dage refunderes efter førnævnte regler.

Ved driftsforstyrrelser vil periodekort blive godtgjort efter følgende retningslinjer:

Driftsforstyrrelsen skal vare mindst syv sammenhængende dage, og dit kort skal være gyldigt til minimum syv af de dage, der er berørt af driftsforstyrrelsen. Der ydes refusion i forhold til antallet af driftsforstyrrelsesdage. Der ydes refusion i forhold til antallet af de ruter, der er berørt af driftsforstyrrelsen.

Krav om refusion kan først indgives efter periodekortets udløb, og skal fremsættes skriftligt til NT senest seks måneder efter kortets udløb.

I særlige tilfælde kan NT fastlægge konkrete tilbagebetalingsregler, der afviger fra ovenstående.


Tilkøb

Du kan udvide zone- og tidsgyldigheden på gyldige billetter og kort, ved at gøre et tilkøb. Det gør du ved at betale for de zoner, som du mangler.

Tilkøbet beregnes ved at tage udgangspunkt i den zone, du har startet din rejse i, og ikke hvor du eventuelt har foretaget en omstigning.

Ved tilkøb tages der hensyn til, at antallet af zoner på den samlede billet ikke overstiger det maksimale antal zoner, der er gældende i NTs område. Dvs. 24 zoner. Antallet af zoner på den samlede billet må heller ikke overstige det antal zoner, du skulle have betalt for, hvis du havde købt billet til den samlede rejse fra starten af.

Tilkøbsbilletter udstedes som kontantbilletter

Rejsekort kan ikke benyttes som tilkøb.

Ved omstigning skal du vise tilkøbsbilletten sammen med den oprindelige billet eller det oprindelige kort, så du fremviser gyldig rejsehjemmel for hele rejsen.

Togrejser over regionsgrænsen

Når du rejser med tog over grænsen til Region Nordjylland, er det DSB og Arriva Togs billetter, priser og regler der gælder.

Tog+
DSB og Arriva Tog kan udstede en speciel tog+-billet eller et tog+-kort. Billetten gælder til en togrejse plus en tilslutningsbusrejse, der strækker sig over flere takstområder.

Togbilletter kan benyttes på paralelle busruter
DSB og Arriva Togs billetter og kort kan også benyttes til busrejser, hvis der findes en direkte busrute mellem den start- og slutzone, der står på billetten eller kortet. F.eks. er en togbillet eller et togkort til strækningen mellem Randers og Hobro også gyldig til en direkte busrejse mellem de to byer.

DSB-billetter og DSB-kort er også gyldige til direkte busrejser mellem en eller flere af de stationer, der ligger på den togstrækning, som billetten er gyldig til. F.eks. er en DSB-billet eller et DSB-kort til en rejse mellem Aalborg og Randers gyldig til en direkte busrejse mellem Aalborg og Støvring, hvorefter der kan skiftes til tog. Det skyldes, at Støvring er en station på togstrækningen Aalborg - Randers.

Tilkøb
Du kan købe en tilkøbsbillet til togrejser hos NT. Tilkøbet udvider billettens eller kortets zone- og evt. tidsgyldighed. På togbilletten står angivet den eller de zoner, hvor billetten også er gyldig til busrejser. Rejsekort kan ikke benyttes som tilkøbBilletter & priser

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2
Kundeinformation
Tlf. 98 11 11 11

Åbningstider - Kundecenter
Se under Kundeservice

Administration
Nordjyllands Trafikselskab
John F. Kennedys Plads 1R, 3.sal
Postboks 1359
9000 Aalborg

Tlf. 99 34 11 11
Fax 99 34 11 01

Åbningstider - Adm.
Man - fre kl. 8.00 - 15.00
Lør, søn- og helligdage lukket
Lukket mellem jul og nytår.

NT anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om Cookies


OK

sitelist.html